Cenník

 1. ortopedické vyšetrenie                                                                           20,-
 2. kontrolné ortopedické vyšetrenie                                                            20,-
 3. obstrek intraartikulárne , paraartikulárne                                               10, (+ medikament)
 4. vypísanie oznámenia o úraze určené komerčnej poisťovni                      20,-
 5. výpis z dokumentácie a kopia správy o ošetrení na ostatné účely           20,-   
 6. hodnotenie trvalých následkov úrazu určené pre komerčné poisťovne      20,-
 7. lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia          50,-
 8. potvrdenie priepustky pre zamestnávateľa                                                    1,-    
 9. vypracovanie lekárskeho posudku podľa § 16 zákona č. 576/2004 Z.z.      20,-
 10. návrh na kúpeľnú liečbu na žiadosť fyzickej osoby                                      20,-
 11. obstrek bolestivého miesta mimo klb                                                           10, (+ medikament)
 12. poradenstvo v oblasti vykonávanej živnosti                                                   20, (+ rozsah )
 13. ozonoterapia .. paravertebrálna .. 1.instilácia + vyšetrenie pacienta lekárom        ,
 14. ozonoTh..paravertebrálna .. ďalšia opakovaná instilácia     10,-  (+ cena za množstvo ozonu)
 15. ozonoTh..para-, intra-artikulárne - 1.instilácia + vyšetrenie pacienta lekárom
 16.                                                                                      10,-  (+ cena za množstvo ozonu)
 17. ozonoTh..para-intra-artikulárne - ďalšia instilácia ozonu      10,-  (+ cena za množstvo ozonu)       

Fotogaléria: