Cenník

 1. ortopedické vyšetrenie                                                                               30,-
 2. kontrolné ortopedické vyšetrenie                                                                30,-
 3. obstrek intraartikulárne , paraartikulárne                                                   10, (+ medikament)
 4. vypísanie oznámenia o úraze určené komerčnej poisťovni                       30,-
 5. výpis z dokumentácie a kopia správy o ošetrení na ostatné účely            30,-   
 6. hodnotenie trvalých následkov úrazu určené pre komerčné poisťovne     30,-
 7. lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia        50,-
 8. potvrdenie priepustky pre zamestnávateľa                                                 1,-    
 9. vypracovanie lekárskeho posudku podľa § 16 zákona č. 576/2004 Z.z.    30,-
 10. návrh na kúpeľnú liečbu na žiadosť fyzickej osoby                                    30,-
 11. obstrek bolestivého miesta mimo klb                                                          10, (+ medikament)
 12. poradenstvo (konzultácia ) v oblasti vykonávanej živnosti                          30, (+ rozsah )
 13. ozonoterapia .. paravertebrálna .. 1.instilácia + vyšetrenie pacienta lekárom        ,
 14. ozonoTh..paravertebrálna .. ďalšia opakovaná instilácia     20,-  (+ cena za množstvo ozonu)
 15. ozonoTh..para-, intra-artikulárne - 1.instilácia + vyšetrenie pacienta lekár 20,-  (+ cena za množstvo ozonu)
 16. ozonoTh..para-intra-artikulárne - ďalšia instilácia ozonu      20,-  (+ cena za množstvo ozonu)       

Fotogaléria: