Cenník

 1. ortopedické vyšetrenie                                                                               50,-
 2. kontrolné ortopedické vyšetrenie                                                               50,-
 3. obstrek intraartikulárne , paraartikulárne                                                   20, (+ medikament)
 4. vypísanie oznámenia o úraze určené komerčnej poisťovni                       50,-
 5. výpis z dokumentácie a kopia správy o ošetrení na ostatné účely            50,-   
 6. hodnotenie trvalých následkov úrazu určené pre komerčné poisťovne     50,-
 7. lekársky posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia        50,-
 8. potvrdenie priepustky pre zamestnávateľa                                                 1,-    
 9. vypracovanie lekárskeho posudku podľa § 16 zákona č. 576/2004 Z.z.    50,-
 10. návrh na kúpeľnú liečbu na žiadosť fyzickej osoby                                    50,-
 11. obstrek bolestivého miesta mimo klb                                                          20, (+ medikament)
 12. poradenstvo (konzultácia ) v oblasti vykonávanej živnosti                         50, (+ rozsah )
 13. ozonoterapia .. paravertebrálna .. 1.instilácia + vyšetrenie pacienta lekárom        ,
 14. ozonoTh..paravertebrálna .. ďalšia opakovaná instilácia     40,-  (+ cena za množstvo ozonu)
 15. ozonoTh..para-, intra-artikulárne - 1.instilácia + vyšetrenie pacienta lekár 40,-  (+ cena za množstvo ozonu)
 16. ozonoTh..para-intra-artikulárne - ďalšia instilácia ozonu      40,-  (+ cena za množstvo ozonu)       

Fotogaléria: